Sản phẩm của chúng tôi

Bia Larue đỏ

9,000 VNĐ

Bia Sagota Light

9,000 VNĐ

Bia Sư tử trắng Premium Lager

9,000 VNĐ

Bia Sư tử trắng Lager

9,000 VNĐ

Bia Larue xanh

9,500 VNĐ

Bia Sài Gòn Lager

10,000 VNĐ

Bia Larue Lager Special

10,000 VNĐ

Bia 333

10,500 VNĐ

Bia Huda Carlsberg

11,000 VNĐ

Bia Sapporo Blue Cap

12,500 VNĐ

Bia Sài Gòn Special

13,000 VNĐ

Bia Sư tử trắng King

13,500 VNĐ

Bia Chang

13,500 VNĐ

Bia Beck's

14,000 VNĐ

Bia Beck's

14,500 VNĐ

Bia Tiger xanh

14,500 VNĐ

Bia Zorok

15,500 VNĐ

Bia Tiger bạc Crystal

16,000 VNĐ

Bia Sapporo bạc

16,500 VNĐ

Bia Beck's

17,000 VNĐ

Bia Heineken

17,000 VNĐ

Bia Heineken

17,500 VNĐ

Bia Beck's

18,000 VNĐ

Bia Budweiser

18,000 VNĐ

Bia Desparados

18,000 VNĐ

Bia San Miguel

21,000 VNĐ

Bia Red Horse 8%

21,500 VNĐ

Bia Budweiser

27,500 VNĐ

Bia Hoegaarden

30,000 VNĐ

Bia Hoegaarden Rosée

34,000 VNĐ

Bia Corona Extra

38,500 VNĐ

Lốc bia Larue xanh

55,000 VNĐ